สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

   

    นับเป็นวาระอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวียนมาบรรจบครบรอบ 96 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยเชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย

     ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย อักษรพระนาม ออป ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตรสามชั้นห้อยอุบะจำปาทองตามพระอิสริยยศ ประดิษฐานในกรอบ ลักษณะอย่างเสาศิลาหลักมหาสีมา สื่อความหมายว่า ทรงเป็นหลักชัยแห่งพุทธจักรไทย และทรงเป็นเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พื้นสีแดง หมายถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันประสูติ มีเลข ๙๖ แสดงพระชนมายุ ผูกผสานเป็นลวดลายแวดล้อมด้วยดอกปทุมขาว ๘ ดอก หมายถึงพระจริยวัตรอันงามบริสุทธิ์ตลอด ๘ รอบพระนักษัตร รองรับด้วยแพรแถบสีชมพูซึ่งเป็นสีเดชแห่งพระชนมวาร และแสดงถึงพระฐานะเจ้าอาวาสพระอาราม ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     สปคม.กรมควบคุมโรค จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะ  บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้สักการะด้วย


ข่าวสารอื่นๆ