สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

enlightenedขั้นตอนที่ 1 

enlightenedขั้นตอนที่ 2

enlightenedขั้นตอนที่ 3

องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

enlightenedขั้นตอนที่ 4

  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

enlightenedขั้นตอนที่ 5

enlightenedขั้นตอนที่ 6

enlightenedขั้นตอนที่ 7

mail กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"