สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ปีใหม่ 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เน้นย้ำช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ แนะประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ ลดการใช้ความเร็ว” เพื่อฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย โดยมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

คุณทนุบูรณ์ กองจินดา หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร.4 สระบุรี ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี พบว่า มีอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 -4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,440 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 317 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,437 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับเร็ว ร้อยละ 37.5 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.49 รองลงมา ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 18.69

ซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.11 รถกระบะ ร้อยละ 5.56 และรถเก๋ง ร้อยละ 3.24 สำหรับข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม สรุปสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7 วันอันตราย) พบว่า เป็นคดี “เมาแล้วขับ”
สูงถึง 1.6 หมื่นคน

คุณทนุบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีใหม่ 2567 ได้กำหนด 7 วันอันตราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566 ช่วงรณรงค์เข้มข้น วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567
และช่วงหลังการรณรงค์ วันที่ 5 – 11 มกราคม 2567 ซึ่ง “การดื่มแล้วขับ” เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ซึ่งตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด มากกว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  

ดังนั้น มาตรการเตรียมความพร้อมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ขับเคลื่อนการรณรงค์การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยเด็ดขาด และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม) รวมไปถึงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด (เวลา 11.00 - 14.00 น. และ เวลา 17.00 - 24.00 น.) เพื่อลดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลทุกระดับ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แนวทางการจัดทำ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” และการจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อำเภอ 1 กิจกรรม” 2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม โดยกำหนดให้ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเส้นทางเป็นถนนปลอดภัย แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก 3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย และ 5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับประชาชน เน้นย้ำมาตรการดื่มไม่ขับ ลดใช้ความเร็ว เพื่อฉลองปีใหม่นี้
อย่างปลอดภัย และมีความสุข

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422…
สคร.4 ห่วงใย อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี

 

 

 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi

ผู้เรียบเรียง : นางสาวศุภรดา มณฑาทิพย์

26 ธันวาคม 2566  

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ