กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ผอ.กอพ. แนะนำวิธีการทำงานในยุคดิจิตัล

ผอ.กอพ. แนะนำวิธีการทำงานในยุคดิจิตัล 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบ ครั้งที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ” ณ ห้องประชุม กอพ. ซึ่ง แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไวรัสตับอีกเสบบีและซี ซึ่งท่านมุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานอย่างเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ เน้นส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัย ให้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอในที่ประชุม การสรุปงาน และเน้นทักษะในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมและสมรรถนะที่กรมควบคุมโรคกำหนด ทุกตำแหน่งให้ศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career path

ด้านนายสุรพล เกาะเรียนอุดม รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แนะนำวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายกรมควบคุมโรคและกองโรคเอดส์ฯ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ พยายามมองให้รอบด้าน ทั้งมองมุมบวกมุมลบ พยายามปรับตัวให้เข้าหา และมองโลกด้านบวกเสมอ มีความศรัทธา ความฝัน ความเชื่อมั่น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ

การประชุมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting จำนวน 50 คน

#เป็นข่าวกอพ


ข่าวสารอื่นๆ