กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. ประชุมขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี หวังยุติได้ ภายในปี 2573

กอพ. ประชุมขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี หวังยุติได้ ภายในปี 2573

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 5 กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   กล่าวเปิดการประชุมราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี พร้อมถ่ายทอดนโยบาย จุดเน้นเรื่องการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบของประเทศไทย ร่วมบรรยาย เรื่อง แผนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1) ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ
พ.ศ. 2565 – 2573 2) การขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก 4) จัดทำแนวทางการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ประเทศไทย และ 5) ผลักดันการเพิ่มสิทธิประโยชน์ การดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

นอกจากนี้ได้ผลักดันโครงการเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบทั้ง 2 โครงการในปีงบประมาณ 2565 คือ
โครงการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการใน 48 จังหวัดนำร่อง โดยบูรณาการร่วมกับงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย และโครงการขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบงานไวรัสตับอักเสบบีและซี จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12 ซึ่งประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings


ข่าวสารอื่นๆ