กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
277/05032564
30 เมษายน 2564
-
2564
-
-
2600
-
1
2564
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-