กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่ (กันยายน 2563) โดย กระทรวงสาธารณสุข & กระทรวงศึกษาธิการ (ป้องกัน ระลอก 2)

ประชาสัมพันธ์

 

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่ (กันยายน 2563) โดย กระทรวงสาธารณสุข & กระทรวงศึกษาธิการ (ป้องกัน ระลอก 2) 

http://bit.do/schoolcovid-19-v2risk


ข่าวสารอื่นๆ