กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรเสนอชื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรเสนอชื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในทุกระดับ รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรทร นั้น

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ พุทธศักราช 2562 แก่นายปฏิคม วิวัฒน์นานนท์” นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ