กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566