กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

Infographic

1. ฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์

2. มาตรการ แนวทางเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  WHO

3. โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)

4. โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

5. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

6. เอกสารประกอบการบรรยาย เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่