กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานนวัตกรรม

ระบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

flu.ddc.moph.go.th/flu-vacc/

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานระบบระบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

1. การติดตั้งโปรแกรม AutoFillForm
2. การติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
3. การบันทึกข้อมูลผู้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์