กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายให้บุคคลผุ้ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามาในราชอาณาจักรไทย