กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

เอกสารรับรองโควิด 19 ระหว่างประเทศ

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการออกเอกสารรับรองวัคซีนโควิด 19 ระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด)