กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป