กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ให้บริกำรออกหนังสือรับรองกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 เพื่อกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vaccine Passport)