กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มคัดเลือก ประเมิน และแต่งตั้ง (ตาม ว 13-15/64, ว 25/64)

แบบฟอร์มคัดเลือก ประเมิน และแต่งตั้ง (ตาม ว 10/48, ว 16/38, ว 34/47)