กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี MERIT MAKER ป้องกันเด็กจมน้ำ ฉบับปรับปรุง 2565

Update! 
แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี  MERIT MAKER ป้องกันการจมน้ำ ฉบับปรับปรุงปี 2565

หมายเหตุ:
       (1) ทีมผู้ก่อการดีฯ ที่จะส่งผลงานเพื่อประเมินรับรองและประกวดระดับประเทศ (ทอง เงิน และทองแดง) ปี 2565 = ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดเดิมและดำเนินการตามแนวทางผู้ก่อการดีฯ ฉบับปี 2563 เพราะเป็นผลการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564
      (2) ทีมผู้ก่อการดีฯ ที่จะส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด (ระดับเพชร) ปี 2565 = ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดเดิมตามแนวทางผู้ก่อการดีฯ ฉบับปี 2563.....แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเล่มแนวทางประเมินผู้ก่อการดีฯ ฉบับปรับปรุงปี 2565
      (3) ทีมผู้ก่อการดีฯ ที่จะส่งผลงานเพื่อประเมินรับรองและประกวดระดับประเทศ (เพชร ทอง เงิน และทองแดง) ปี 2566 = ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดและดำเนินการตามแนวทางผู้ก่อการดีฯ ฉบับปรับปรุงปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ