กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

Powerpoint ประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ตามข้อเสนอของสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

วารสารออนไลน์อื่นๆ