กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 1 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ระดับพัฒนาคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

  5.1)  กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขั้นตอนที่ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567) 

► ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

  1. รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

            7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

  • ผลการประเมิน

ขั้นตอนที่ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือ ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

  1. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนธนาธรรม
  2. กิจกรรมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต
  3. กิจกรรมจิตอาสา
  4. กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย / กิจกรรมขยะกำพร้า
  5. มาตรการลดและประหยัดพลังงาน กองป้องกันการบาดเจ็บ