กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • หน่วยบริการและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)