กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

งานยุทธศาสตร์วิจัย

พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

ประสานงานกำหนดกรอบการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญ

• ประสานงานกำหนดโจทย์วิจัยมุ่งเป้าประจำปี 

• ประสานงานจัดทำและถ่ายทอดตัวชี้วัดวิจัย ตามภารกิจหน่วยงาน

• ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการยุทธศาสตร์วิจัย

ศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประสานงานสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

 

งานบริหารวิจัย 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและหน่วยงานอื่นๆ

พัฒนาระเบียบ และวิธีบริหารจัดการเงินทุน

• จัดกลไกการพัฒนา อนุมัติ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล โครงการวิจัย

• กำกับติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประกาศผลการคัดเลือก concept proposal ปี 2566  

 

งานแผนและงบประมาณ

งานพัฒนาองค์กร

งานพัฒนาบุคลากร