กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ "เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ  เรื่อง "นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง "หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ