กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมควบคุมโรค

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล (1) อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ