กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวธีราวดี กอพยัคฆินทรฺ, นางสาวชุติสุดา เนติกุล, นายวิโรจน์ เล้งรักษา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ