กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน"

 

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 "องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

ขั้นตอนที่ 4