กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน"

 

enlightened ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

>> ขั้นตอนที่ 1 และ 2 

>> ขั้นตอนที่ 3 

>> ขั้นตอนที่ 4 "องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 

>> ขั้นตอนที่ 5 

>> ขั้นตอนที่ 6 

>> ขั้นตอนที่ 7 

>> ขั้นตอนที่ 8