กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
  2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  • DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"