กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศกรมควบคุมโรค

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

คำสั่งภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

     คำสั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     คำสั่งอนุกรรมการด้านวิชาการ

         คำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

     คำสั่งอนุกรรมการด้านกฎหมาย

     คำสั่งอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

         คำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

  แบบฟอร์ม