กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

กรมควบคุมโรค ใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

 

► มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเเละข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019.2/ว. 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566)

มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเเละข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

► ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

► ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► เเนวทางการป้องกันเเละการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แนวทางการป้องกันและการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

► ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค วาระ 2565 - 2568

► ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำแนกรายข้อ สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 

     

► กฎ ก.พ. การดำเนินการทางวินัย

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา)

สรุปสาระสำคัญ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

ตัวอย่างการแจ้งตำแหน่งคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

► กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553


ข่าวสารอื่นๆ