กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2564

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารระดับสูงกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1

หลักฐาน

          - ประกาศเจตนารมณ์

          - ภาพกิจกรรม1  ภาพกิจกรรม2

          - การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์

2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และ “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมกันกำหนด ตามประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักฐาน

          - ประกาศเจตนารมณ์

          - ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม2

          - การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์

3. องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

หลักฐาน

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม

4.  องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค รับทราบ

หลักฐาน

          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน

5. องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพ และบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 

หลักฐาน

          - การปรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

6. องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ได้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

หลักฐาน

          - การยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 64 เผยแพร่บนเว็บไซต์

          - การยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 64

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งมีการกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยสอดแทรก การส่งเสริมคุณธรรมลงในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในหน่วยงาน และดำเนินการประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงที่จะขับเคลื่อนให้หน่วยงานของตนเป็นองค์กร คุณธรรม ซึ่งการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากร กรมควบคุมโรค มีความประพฤติดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำ ความดี นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ คือ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักฐาน   

          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน

8. องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด

การดำเนินงาน

          กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่

          1. การยึดมั่นหลักธรรมทางศาสนา

              1.1 กิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

              1.2  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา

              1.3 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค

          2. การยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. การยึดมั่นในหลักวิถีวัฒนธรรม

          4. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างของชาติ พระมหากษัตริย์

หลักฐาน

           - กิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง

              เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563 เดือนมีนาคม 2564 เดือนเมษายน 2564

           - กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

           - กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           - กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2564

-  โครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี 

           - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

           - พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข

9. องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้

    การดำเนินงาน

 


ข่าวสารอื่นๆ