กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การประเมินองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

การประเมินองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

 

▶ แนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

▶ แนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▶ แนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2566

▶ แนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ข่าวสารอื่นๆ