กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มงานจริยธรรม    
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             
                
 
 ขั้นตอนที่ 1  
 
  ขั้นตอนที่ 2  
 
  ขั้นตอนที่ 3  
 
  ขั้นตอนที่ 4   
 
  ขั้นตอนที่ 5  
 
  ขั้นตอนที่ 6  
1. กลุ่มงานจริยธรรม จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรมที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
             
           
 
1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  ขั้นตอนที่ 7  
 
  แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ  
  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
 
  กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู    
 
 
 
 

    ข่าวสารอื่นๆ