กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

อำนาจหน้าที่

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

3. ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของส่วนราชการ

4. ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในส่วนราชการ

5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย