กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปรับแผน ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับติดตามประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดต่างๆ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

3. ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

5. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามภารกิจของหน่วยงาน (HRD)