กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

► การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของกรมควบคุมโรค

► รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

► แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน


ข่าวสารอื่นๆ