กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประกาศเจตนารมณ์

 

► No Gift Policy (ภาษาไทย)

► No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ)

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

► แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

► ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

► รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

► แบบฟอร์มที่ 1 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล

► แบบฟอร์มที่ 2 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

► แบบฟอร์มที่ 3 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

► แจ้งเวียนการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

► แจ้งเวียนการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

► รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2567

► รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy กรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2567

 

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่

 

► กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Infographic

► กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ระดับกรม

► กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ระดับกระทรวง

► โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค

► โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ