สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม 2562

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยามาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการ 5 มิติทางระบาดวิทยา ผลการศึกษาจากรายงานของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 11 มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 1,395 ราย คิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 31.55 ต่อแสนประชากร จัดอยู่อันดับ 6 ของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ