สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

พัฒนาเครือข่ายตัวแทน อสส กทม. 50 เขต รองรับการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวตารมิราเคิล อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้สัมภาษณ์ว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเตรียมความพร้อมให้กับ อสส รองรับการเกิดขึ้น ของ พชข และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างช่องทางการทำงานร่วมกัน จัดให้มีพี่เลี้ยง จาก สปคม ช่วยหนุ่นการทำงานของ อสส ครบทั้ง 50 เขต โดยจัดกิจกรรมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต” (พชข.) โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผู้อำนวยการเขต 50 เขต และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 50 เขต เรื่อง การพัฒนากลไก ทีมกระบวนการ ในการขับเคลื่อนงานให้ครอบคลุมทั้ง พชข. การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในเขตเมือง และแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป โดยจัดระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวตารมิราเคิล อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
....การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
• ศ.วุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฐานะประธานคณะกรรมการ การสาธารณสุข มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับแนวคิดการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”
• นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นายแพทย์เอนก กล่าวต่อไปว่า ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)ประจำเขต มาครบทั้ง 50 เขต ซึ่งอสส.ทั้งหมด 150 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ มีใจเป็นจิตอาสาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้อสส. รุ่นใหม่ ความซับซ้อนของเมือง ทั้งโครงสร้างของอายุหรือ กลุ่มวัย ระบบสังคม เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ จึงง่ายต่อความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของเมืองที่พัฒนาไป ถือเป็นความท้าทาย ในการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบการแก้ไขปัญหาในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ต้องมีความหลากหลายเช่นกัน จึงจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในเขตเมืองได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ