สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. ตรวจเตือน เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร ทหาร ตำรวจ สรรพสามิต สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกปฏิบัติการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนกาลปีใหม่ 2563 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 23 -29 ธันวาคม 2562 ณ เขตจตุจักร ดอนเมือง พญาไท ดินแดง หลักสี่ และวังทองหลาง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม.  เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนกาลปีใหม่ 2563 ณ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และออกปฏิบัติการตรวจสอบ ตรวจเตือนสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

...พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน สถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และบนรถโดยสาร รวมทั้งสิ้น
117 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องข้อกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ