สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายหารือมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

…เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามและกำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และหารือมาตรการเร่งด่วยในภาวะวิกฤต

…ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละออง” ประกอบไปด้วยมาตรการหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่, การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด), การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอให้ประชาชนสังเกตและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสฝุ่นละอองอย่างเหมาะสม โดยสามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และขอให้ประชาชนลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์และรถที่มีควันดำ หันมาโดยสารรถสาธารณะ ลดการเผาขยะ/หรือเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น โดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด ปิดประตู/หน้าต่างให้มิดชิด ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณหรือเส้นทางที่มีฝุ่นขนาดเล็กหนาแน่น หากจำเป็นควรป้องกันการสัมผัสฝุ่นให้น้อยที่สุด โดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และที่สำคัญควรสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ