สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 และ สคร. 9 นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชนบ้านจัดสรร ด้วยโครงการ uVilleCare

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร (uVilleCare)”  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายพิเศษ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดสรร”เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชนด้วยโครงการ uVillcare

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารได้แก่นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นายแพทย์กิตติ์พงษ์ สัญชาติวิรุฬ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9) จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่นิติบุคคล/แกนนำกรรมการหมู่บ้านจัดสรร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล  เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 300 คน
...วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 9  
...ในการประชุมมีการบรรยาย สถานการณ์และภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่ โดย นายแพทย์กิตติพงษ์ สัญชาติวรุฬ ผอ.สคร.9 นครราชสีมา และการจัดระบบและกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรค มุ่งเป้าบ้านจัดสรร (uVilleCare) โดย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม. และยกระดับการดูแลสุขภาพงานป้องกันควบคุมโรคในหมู่บ้านจัดสรร โดย ดร.อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สปคม.

  ...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ดำเนินโครงการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมและใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีระบบในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตเมืองทั้งเรื่องเจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ และการรับวัคซีน(uVilleCares)โดยเริ่มที่ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร เป็นชุมชนนำร่อง อันเนื่องมาจาก สถานการณ์ปัจจุบันด้านโรคและภัยสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมการจัดบริการสุขภาพ...การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพชุมชนบ้านจัดสรรในเขตเมืองยังไม่มีเจ้าภาพอย่างชัดเจน  ระบบการจัดการสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยแบบมีสุขภาวะ ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่สำหรับการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยให้ครอบคลุมได้ในทุกระดับฐานะ ซึ่งต้องมีระบบสร้างเสริมสุขภาพ มีการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันรวมถึงการเข้าถึงบริการวัคซีนต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนพื้นที่เขตเมืองใหญ่ให้มีสุขภาพดี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ