สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรครณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่รถแท็กซี่ (Fit for Drive) ฟรี และขยายความร่วมมือสร้างระบบติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที จ.นนทบุรี

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานและเยี่ยมให้กำลังใจออกหน่วยบริการคัดกรองสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับกรมควบคุมโรค ออกหน่วยบริการรณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะคัดกรองผู้ขับขี่รถแท๊กซี่และผู้โดยสาร ประเมินความพร้อมด้านสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่ที่เหมาะสม (Fit to drive) และเปิดเผยว่า การให้บริการตรวจคัดกรอง ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีผู้ขับขี่รถTaxi Grab และTaxi บริษัทอื่น มารับบริการมากถึง 648 คน และ Taxi Grab เห็นประโยชน์ได้ขอขยายความร่วมมือ กับ กรมควบคุมโรค ในการดูสุขภาพผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย

    นายแพทย์เอนก  มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สปคม.จัดทำโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ทั้งในและนอกหน่วยบริการ ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถแท็กซี่ ปี 2563 ทั้งนี้ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค ออกหน่วยบริการรณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะคัดกรองผู้ขับขี่รถแท๊กซี่และผู้โดยสาร  

     นอกจากนี้ ปัจจุบันมีสถานการณ์โรคไวรัส    โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ หรือ รถโดยสายไม่ประจำ (รถตู้เช่า, รถบัสเช่า, รถเช่าที่สนามบิน)ทั้งบริษัทและส่วนบุคคล ดังนี้
     1. ด้านยานพาหนะ ดูแลทำความสะอาดสถานที่ให้บริการเช่ารถ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารใช้ร่วมกัน

     2. ด้านบุคลากร  มอบหมายให้มีบุคลากรติดตามข่าวสาร และเผยแพร่ความรู้ คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค, ตรวจสุขภาพพนักงาน, ผู้ขับขี่ควรสวมหน้ากากอนามัย, จัดหาสื่อความรู้ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของพนักงาน

     3. ด้านการบริการ  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วเพื่อลดความแออัดบริเวณที่จำหน่ายตั๋ว เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการไอ จาม หรือนำ้มูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือกับผู้โดยสารที่มารับบริการ
    ติดตามรายละเอียดคำแนะนำวิธีการป้องกันควบคุมโรคฯ ฉบับเต็มที่ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction13.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ