สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและพร้อมรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

12 กุมภาพันธ์ 2563
...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) มอบนางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผอ.สปคม.
นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้ความรู้ " โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) " กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่
ผู้บริหาร และพนักงานบริการ(bellboy)
รวม 40 คน

▪ 14 กุมภาพันธ์ 2563
...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) มอบ นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนฯ ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กับพนักงานโรงแรมสีลม ศีรินทร์ จำนวน 15 คน

...นอกจากนี้ ผู้จัดการโรงแรมสถานที่ต่างๆ ให้ความสำคัญเข้าจองคิวเชิญ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองไปบรรยายให้ความรู้ดังกล่าวในเดือนมีนาคม ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ