สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ(นวัตกรรมคลินิก) เครือข่ายสถานบริการภาครัฐและเอกชนพื้นที่เขตเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ“เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ(นวัตกรรมคลินิก) เครือข่ายสถานบริการภาครัฐและเอกชนพื้นที่เขตเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ“เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี

วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

... สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พัฒนาศักยภาพรูปแบบบริการเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตเมือง โดยจัด”ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงระดับ ครู ข” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561

....โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพรูปแบบบริการสุขภาพ(นวัตกรรมคลินิก) เครือข่ายสถาพยาบาลภาครัฐและเอกชนพื้นที่เขตเมืองในด้าน
1) การจัดการดูแลสุขภาพ เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โดยให้มีความรู้ดูแลสุขภาพตนเอง มีทักษะเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดระบบบริการ ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาระดับประเทศ และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา

....ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, คลินิกชุมชนอบอุ่นและเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน รวม จำนวน 90 คน

...การพัฒนาศักยภาพรูปแบบบริการสุขภาพ(นวัตกรรมคลินิก) ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตเมืองนี้ ส่งผลให้ประชาชน มีความรอบรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลให้ลดความเสี่ยง ลดการป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ในที่สุด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ