สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนาระบบและกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค พัฒนาระบบและกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร ปี 2562

...วันที่ 21 ก.พ. 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัด “สัมมนาเครือข่าย เพื่อพัฒนา ระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่มหานคร” ระหว่างวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

... ภาคเช้า มีการอภิปรายหัวข้อ “รูปแบบศูนย์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร” แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นผู้อภิปรายและดำเนินการอภิปราย โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้

- ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อภิปรายในประเด็น “ระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย”

- รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและบริหาร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อภิปรายในประเด็น “ Big data มหานคร ”

-นายแพทย์พินัย ล้วนเลิศ ที่ปรึกษาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อภิปรายในประเด็น “ระบบข้อมูลสุขภาพ และระบบการควบคุมโรคในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน”

...ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย และทราบถึงทิศทางในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานครให้สอดคล้องกับข้อมูลระบบสุขภาพในประเทศไทย และเป็นข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคเชิงระบบในพื้นที่มหานคร

....ภาคบ่าย อภิปรายหัวข้อ “รูปแบบการสื่อสารในพื้นที่มหานคร” นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นผู้อภิปรายและดำเนินการอภิปราย โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้

- คุณศิริมา ธีระศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายในประเด็น “รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน”

- คุณอำมร บรรจง ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 อภิปรายในประเด็น “การสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพในยุค 4.0” เพื่อให้ทราบถึงหลักการสื่อสารความเสี่ยง และวิธีการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่มหานคร ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน และนำมาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบ แนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม แก่ประประชาชนในพื้นที่เขตเมืองต่อไป

วันที่ 22 ก.พ. 2562

...การอภิปรายหัวข้อ “รูปแบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่มหานคร” พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นผู้อภิปรายและดำเนินการบนเวที โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้

- ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อภิปรายในประเด็น “ระบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่มหานคร”

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข อภิปรายในประเด็น “ รูปแบบและความท้าทายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร ”

...เพื่อทราบถึงทิศทางและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่มหานคร และความเชื่อมโยงของระบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงรูปแบบและความท้าทายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร และปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนา และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองต่อไป

.......................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ