สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 ณ กระทรวงสาธารณสุข

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง? กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 ณ กระทรวงสาธารณสุข

...วันนี้ (17 มีนาคม 2562) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 ณ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีเครือข่าย

...กิจกรรมในครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ การรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการ เดิน วิ่ง การกุศล(Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3) เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ยากไร้ และประสบปัญหาจากวัณโรค พร้อมพัฒนา ส่งเสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนกิจกรรมดำเนินงานการควบคุมป้องกันวัณโรค จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นอกจากนี้เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรค มีจิตสำนึกในการควบคุม ป้องกันวัณโรค นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในการป้องกันวัณโรค

**ขอขอบคุณข้อมูล สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค และสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
……………………………………………...........................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ