สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 และศึกษาดูงานชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย งานโรคเรื้อน และ“งานอาชีวเวชศาสตร์”ของสถาบันราชประชาสมาสัย

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 และศึกษาดูงานชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย งานโรคเรื้อน และ“งานอาชีวเวชศาสตร์”ของสถาบันราชประชาสมาสัย

...วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 และศึกษาดูงานของชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย

...ความเป็นมา นายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช ได้รับเลือกเป็นประธาน ตั้งแต่ พ.ศ.2557 และประชุมใหญ่ของชมรมประจำปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ได้บริหารจัดการชมรมฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม พร้อมกับเชิญและแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ชมรมได้มีความมั่นคง และเป็นปึกแผ่น มีพลังและแนวร่วมที่ทำงานร่วมกัน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของชมรม ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพ มิตรภาพ และเกื้อกูลกันระหว่างผู้ที่เคยปฏิบัติงานโรคเรื้อนในอดีตและปัจจุบัน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของสถาบันราชประชาสมาสัย หรือมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมป์ และประชาคมราชประชาสมาสัย เพื่อความเข้มแข็ง มั่นคง และก้าวหน้าตลอดไป
3. บำรุงขวัญ เสริมกำลังใจ และสวัสดิการแก่สมาชิกชมรมฯ หรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในประชาคมราชประชาสมาสัย ตามโอกาสและความเหมาะสม
4. สนองพระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี โครงการจิตอาสาราชประชาสมาสัย

...ภายในงาน บรรยายการดำเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัย ที่เกี่ยวข้องกับงานโรคเรื้อนของประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ ในอนาคต...รับมอบนโยบาย “งานอาชีวเวชศาสตร์” เริ่มจาก พ.ศ. 2562 โดย นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

...หลังจากนั้นได้ร่วมศึกษาดูงานโรคเรื้อนและแผนงานอาชีวเวชศาสตร์ที่จะดำเนินงานในอนาคตด้วย
..............................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ