สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่าย...ประชุมบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เขตภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน 3 ประเด็น “โรคไข้เลือดออก วัณโรคและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน”

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่าย...ประชุมบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เขตภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน 3 ประเด็น “โรคไข้เลือดออก วัณโรคและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน”

...วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี จัดประชุมการบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เขตภาคกลาง (ครั้งที่ 1) โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทในช่วง 5 ปีแรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

...ซึ่งประเด็นสำคัญ ที่บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน จากประสานความร่วมมือเขตภาคกลาง ผ่านระบบ VDO conference เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เลือก 3 ประเด็น คือ 1. ไข้เลือดออก (DHF) 2. วัณโรค (TB) 3.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI)

...การประชุมวันนี้ ได้แบ่งกลุ่มประชุม เพื่อหารือข้อปฏิบัติและแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการเขตภาคกลาง ตามประเด็นโรค 3 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ดำเนินการโดยแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

- กลุ่มที่ 2 การป้องกันควบคุมวัณโรค 
ดำเนินการโดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

- กลุ่มที่ 3 การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
ดำเนินการโดย แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัดชลบุรี และ แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

.......................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ