สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ สคร.ทั้ง 12 แห่ง ร่วมกันระดมความคิด “เจาะระบบดุแลสุขภาพผู้พักอาศัยในบ้านจัดสรรของไทย และออกแบบระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมือง”

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ สคร.ทั้ง 12 แห่ง ร่วมกันระดมความคิด “เจาะระบบดุแลสุขภาพผู้พักอาศัยในบ้านจัดสรรของไทย และออกแบบระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมือง”

  

  

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Sapphire 2-3 ชั้น3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดสัมมนาโต๊ะกลม เรื่อง “การมองเมืองผ่านข้อมูลสู่การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เมือง” วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีหารือ แลกเปลี่ยน แสวงหาข้อมูล การจัดทำชุดข้อมูล และกลไกการจัดการโรคและภัยสุขภาพพื้นที่เขตเมือง ทั้งโรคติดต่อ (วัณโรค พิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ) โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพต่างๆ ในหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ และชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มที่บ้านจัดสรร ก่อน
...ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในการสัมมนาฯ มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์สูง มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. กฎหมาย/นิติบุคคลบ้านจัดสรร และการบริหารงานบ้านจัดสรรนำไปสู่การจัดการกลไกสุขภาพ
โดย นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์ นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 
2. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน กฎหมาย ข้อบัญญัติ/นิติบุคคลบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมือง ขอบเขต การจดทะเบียนนิติบุคคล สิทธิ หน้าที่ ของผู้จัดสรร นิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย การจ่ายค่าส่วนกลาง การเข้าถึงข้อมูลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลสุขภาพที่มีในพื้นที่
โดย นายณัฐพล ทิพยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน 
3. การได้มาซึ่งข้อมูล การกระจายตัวของหมู่บ้านจัดสรร และสิทธิการเข้าถึงและการนำข้อมูลมาใช้การกระจายตัวของบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ในระดับ premium และแนวโน้มการจัดการสุขภาพ 
โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ระดับของบ้านจัดสรร ระดับ premium รวมถึงนิติบุคลที่มีการบริหารด้านสุขภาพที่ดี ในพื้นที่ 22 จังหวัด การกระจาย ลักษณะผู้อยู่อาศัย แนวโน้ม ทิศทาง บ้านจัดสรรกลุ่ม Premium กับการจัดการสุขภาพ และการใช้ Big Data สู่การวิเคราะห์ความเป็นเมือง 
โดย ดร. ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. การจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอนาคต 
โดย ดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Center : RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) 
6. การกระจายตัวของอาคารชุดระดับ premium ของเครืออนันดา กับการจัดการสุขภาพ
โดย คุณณัฐรดา ดิสถาพร ANANDA Corporate Marketing & Helix Business Unit 
7. การออกแบบระบบและการดูแลสุขภาพในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร
โดย คุณวราเทพ ภู่คงพันธุ์ ผู้จัดการอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) 
...นอกจากนี้ เวทีสัมมนาโต๊ะกลม ผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต และข้อเสนอแนะ
1. นโยบาย จุดเน้น ความสำคัญ ขนาดปัญหา ในงานป้องกันควบคุมโรค และความเหลื่อมล้ำในการจัดการดูแลสุขภาพผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
โดย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
2. กลไกการทำงานของระบบการดูแลสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร 
โดย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
...เปิดเวทีปรึกษาหารือ การแสวงหาข้อมูล แหล่งข้อมูลแต่ละประเภท การวิเคราะห์ และกรอบสมมติฐาน กระบวนการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การมี และการใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
...สรุป เวทีสัมมนาโต๊ะกลม ผู้บริหารหน่วยงาน สคร. ที่ 1-12 และ สปคม. ในการร่วมสร้างกลไก การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในบ้านจัดสรร การพัฒนาโครงการ urban village care “uVilleCare” ในหมู่บ้านจัดสรรของพื้นที่ สคร.แต่ละเขต โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ