สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค MOU กับ CAT สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่รวดเร็วและทันสมัย

กรมควบคุมโรค MOU กับ CAT สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่รวดเร็วและทันสมัย

  

วันนี้ (3 กันยายน 2562) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

...นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เรื่อง การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างทันท่วงที เพื่อประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี

…นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจากกรมควบคุมโรคเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ครั้งนี้....โดยที่อนาคตอันใกล้.....กรมควบคุมโรค มอบให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นตัวแทนกรมควบคุมโรค จัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้ขับขี่ยานยนต์ ลดบาดเจ็บจากการจราจร(Medical fitness to drive) แบบครบวงจร เพื่อเตรียมประเมินความพร้อมด้านสุขภาพให้กับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณและรถบรรทุก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทยต่อไป....ซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะมีสนับสนุนความร่วมมือให้กับกรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อรองรับ “การเชื่อมโยงข้อมูล”จากศูนย์ประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้ขับขี่ยานยนต์ ลดบาดเจ็บจากการจราจร(Medical fitness to drive) กับกระทรวงคมนาคม ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึง ระบบ telemedicine เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ 


ข่าวสารอื่นๆ