สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิเพื่อหาไข่พยาธิและตัวอ่อนในอุจจาระคน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยวิธีคาโต้ ธิค เสมียร์หรือคาโต้ แคทธ์

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิเพื่อหาไข่พยาธิและตัวอ่อนในอุจจาระคน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยวิธีคาโต้ ธิค เสมียร์หรือคาโต้ แคทธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ